Privacy


Bedrijvenopzoeken.be gebruikt enkel persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

Bedrijvenopzoeken.be is slechts gebonden aan de overeenkomst met de klant, nadat er deze door beide partijen werd goedgekeurd. Bedrijvenopzoeken.be behoudt zich het recht om opdrachten van klanten te weigeren.

De enige overeenkomsten die geldig zijn tussen Bedrijvenopzoeken.be en de klant zijn de Algemene voorwaarden, alsook de verkoopsvoorwaarden opgemaakt door Bedrijvenopzoeken.be en goedgekeurd door beide partijen. Andere overeenkomsten, beloftes en voorstellen zijn slechts geldig indien deze zijn schriftelijk zijn goedgekeurd door beide partijen. Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Bedrijvenopzoeken.be.


Artikel 2: Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden, die door de klant werden goedgekeurd bij de bestelling. Indien er geen specifieke duur werd vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden, wordt de duur vastgelegd op 6 maanden.

De klant kan de overeenkomst slechts vroegtijdig stopzetten, mits schriftelijke toestemming van beide partijen. Indien de klant beslist om de overeenkomst vroegtijdig stop te zetten zonder goedkeuring van beide partijen, dient een schadevergoeding te worden betaald van minimum 35 procent van de overeengekomen verkoopprijs.

Bedrijvenopzoeken.be heeft het recht om de overeenkomst éénzijdig te beëindigen indien:

  • De klant niet voldoet aan de betalingsvereisten door laattijdige betaling, weigering tot betaling of andere betalingsvereisten overeengekomen in de verkoopovereenkomst.
  • De klant niet voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verkoopovereenkomst tussen beide partijen.
  • In geval van faillissement of vereffening van één van beide partijen.

Artikel 3: Laattijdige-of wanbetaling

Alle facturen dienen betaalt te worden binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. Bij een laattijdige betaling, buiten de afgesproken termijn in de verkoopvoorwaarden kunnen extra kosten worden aangebracht aan de klant. Deze kosten bedragen 5 procent van de aankoopprijs per week van laattijdige betaling, en kunnen maximaal oplopen tot 60 procent van de aankoopprijs. Alle extra gerechtelijke en administratieve kosten die ontstaan door wanbetaling van de klant zullen worden gefactureerd aan de klant.


Artikel 4: Aansprakelijkheid voor levering van diensten

Indien de klant niet tevreden is over de geleverde diensten, dient de klant Bedrijvenopzoeken.be hiervan binnen de 10 dagen na de verkoop op de hoogte brengen. Alle klachten door de klant buiten deze termijn dienen eerst door ons onderzocht te worden. Bovendien kan de klant binnen na deze termijn slechts een bedrag terugvorderen tot maximaal 50 procent van de verkoopprijs, tenzij anders overeengekomen door beide partijen. De klant dient Bedrijvenopzoeken.be eerst op de hoogte te brengen van eventuele geschillen, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid voor schade berokkend door derden

Bedrijvenopzoeken.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van de door hem verleende gegevens of diensten aan de klant. Bedrijvenopzoeken.be is niet aansprakelijk voor schade door beveiligingslekken of onrechtmatig gebruik van gegevens. Alle schade berokkend door de klant of derden, valt buiten de overeenkomst tussen Bedrijvenopzoeken.be en de klant. De vergoeding van deze schade valt volledig ten koste van de klant of derden.


Artikel 6: Exporteren van bedrijfsgegevens

Nadat de klant een bestelling geplaatst heeft via de website, ontvangt de klant binnen een termijn van tien werkdagen een bevestiging via mail, alsook een aanvraag tot betaling. Nadat de klant het bedrag heeft overgeschreven en dit bedrag goed werd ontvangen, worden de opgevraagde gegevens per e-mail doorgestuurd. Deze gegevens stemmen overeen met de door de gebruiker opgegeven zoekcriteria en de resultaten-criteria medegedeeld in de tabel ‘Resultaten’ op de bestel pagina.

Bedrijvenopzoeken.be garandeert niet dat de gegevens ten allen tijde volledig up-to-date zijn. Indien een aanzienlijk deel, zijnde méér dan 20 percent van de gegevens niet up-to-date zijn, dan zal de leverancier een schadevergoeding betalen aan de klant. Deze schadevergoeding kan maximaal oplopen tot het bedrag van de bestelling door de klant.


Artikel 7: Doorverkopen van bedrijfsgegevens

De klant verbindt zich ertoe om de gegevens enkel te gebruiken voor eigen doeleinden of voor de doeleinden van zijn organisatie. Het is daarom ook verboden dat de klant deze gegevens zou verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding aan derden zou aanbieden. In geval van schending zal de klant een forfaitaire schadevergoeding opgelegd worden ten belope van 10 keer de factuurprijs, met een minimum van €500.


Artikel 8: Onrechtmatig gebruik van bedrijfsgegevens

Bedrijvenopzoeken.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van de door hem verleende bedrijfsgegevens aan de klant. De klant erkent dat, indien hij de aangekochte bedrijfsgegevens wenst te gebruiken voor bepaalde doeleinden, hij zich hier vooraf dient voor in te lichten en rekening dient te houden met de bestaande wetgeving rond het gebruik van bedrijfsgegevens en privacy. Indien Bedrijvenopzoeken.be een verzoek doet om bepaalde gegevens niet meer te gebruiken of aan te passen, verplicht de klant zich ertoe om deze wijzigingen door te voeren.


Artikel 9: Rechtsbevoegdheid

Voor alle geschillen en overeenkomsten tussen beide partijen is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle juridische geschillen zal beroep gedaan worden op de rechtbank van Brussel.